Mẫu giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /GP-BCT

Hà Nội, ngày………tháng ….. năm ……….

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu số……ngày … tháng …. năm …. của………..(1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép……………………………………………….……………………..(1)

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….;

Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp………… mã số doanh nghiệp:………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ……………………………..;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………;

+ Điện thoại:……………………. Fax:……………;

1. Ðược phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(2)…. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: ……………………………………………………………..(3)

Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:…………………………………………………………………(4)

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ………………………………..(2)…. của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: ……………………………………………………………..(3)

 Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:…………………………………………………………………(4)

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

…………………………………………………………………………………………(5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

……………………..(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94 /2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

 

Nơi nhận:

– ……..… (1);

– ………..(3,4);

– Lưu: VT, …….(6).

 

                          BỘ TRƯỞNG

(ký tên và  đóng dấu)

Dịch vụ tìm kiếm từ Google :

 • mau giay phep kinh doanh
 • số giấy phép kinh doanh
 • mua ban giay phep kinh doanh
 • nghi dinh 94 ve san xuat kinh doanh ruou
 • giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu
 • mẫu giấy phép kinh doanh buôn người
 • dang ky mau ruou
 • tim mua giay phep
 • giay phep kinh doanh buôn ban
 • mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh năm 2009
 • mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
 • mau nghi dinh 94 ve san xuat va kinh doanh ruou thu con
 • nghi dinh 84 ve kd ruou
 • thong tu 39 nam 2012 ve cap phep dang ky kinh doanh
 • thu tuc hanh chinh thong tu 39 bo cong thuong ve kinh doanh ruou
 • nghi dinh kinh doanh ruou
 • phôi giấy phép kinh doanh
 • quy định bán rượu
 • thong tu kinh doanh san pham ruou
 • bai viet lien quan den thong tu 39 bo cong thuong ve ruou
Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*